Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (2023)

EU:n osuus- ja yhteisötalouden sosioekonomisen suorituskyvyn esikuva-analyysi im Rahmen des Projektes "Lähealueen ja osuus- ja yhteisötalouden ekosysteemin sosioekonomisen tietämyksen parantaminen" (EISMEA/2022/OP/0015).

Rahoitus: EISMEA
Kesto: kesäkuusta syyskuun loppuun 2023 (alaprojekti Itävalta)
Projektinhallinta: Assoc. Professori Mag. Dr. Maria Anastasiadis (kasvatustieteiden instituutti) yhteistyössä tri Dirk Raithin ja tohtori Andreas Exnerin kanssa (RCE Graz-Styria)
Hankkeen rahoittaja: EURICSE, CIRIEC Spatial Foresight GmbH, EMES International Research Network asbl

Tutkimuksen tavoitteena on 1) kerätä laadullista ja määrällistä tietoa, joka mahdollistaa näyttöön perustuvan osuus- ja yhteisötalouspolitiikan EU:n teollisuusstrategian puitteissa, 2) edistää osuus- ja yhteisötalouden päätöksentekoa kansallisella ja EU:n tasolla perustuen tietoon läheisyyden teollisen ekosysteemin ja osuus- ja yhteisötalouden elpyminen COVID-19-kriisin yhteydessä; ja 3) kansalliset tilastoviranomaiset sekä EU-tason tilastoviranomaisettukea korkealaatuisen tiedon tuottamista ja uusien osuus- ja yhteisötalouden sosioekonomisia vaikutuksia mittaavien indikaattoreiden kehittämistä.

Hankkeen nimi: EU:n osuus- ja yhteisötalouden sosioekonomisen suorituskyvyn esikuva-analyysi hankkeessa "Läheisyys- ja osuus- ja yhteisötalouden ekosysteemin sosioekonomisen tietämyksen parantaminen" (EISMEA/2022/OP/0015).

Rahoitusviranomainen: EISMEA
Kesto: kesäkuusta syyskuuhun 2023 (alaprojekti Itävalta)
Projektin johtaja: Assoz. Prof. Mag. Dr.Maria Anastasiadis (kasvatustieteiden laitos) yhteistyössä Dr. Dirk Raithin, Dr. Andreas Exnerin (RCE Graz-Styria) kanssa
Hankkeen koordinaattori: EURICSE,CIRIEC Spatial Foresight GmbH, EMES International Research Network asbl

Tämän tutkimuksen tavoitteena on 1) kerätä ja analysoida määrällisiä ja laadullisia tietoja näyttöön perustuvan osuus- ja yhteisötalouspolitiikan edistämiseksi EU:n teollisuusstrategian yhteydessä; 2) Osallistuminen EU:n ja kansalliseen politiikkaan sosiaalitalouden alalla antamalla tietoa ekosysteemin elpymisestä COVID-19-kriisin yhteydessä; ja 3) tuen tarjoaminen jäsenvaltioiden/EU-tason kansallisille tilastotoimistoille laadukkaiden tietojen tuottamisessa ja uusien indikaattoreiden kehittämisessä sosiaalitalouden sosioekonomisten vaikutusten mittaamiseksi.

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (1)

"ySKILLS":Digitaaliset taidot ja hyvinvointi

Kesto:2020–2023

Projektinhallinta Ludwig-Maximilians-University München ja Grazin yliopisto: Natalia Waechter
Euroopan komission rahoituksen puitteissaHorisontti 2020
Hankkeen koordinointi: Leen D-Haenens, Leuvenin yliopisto

Jotta voisimme hyötyä ICT:stä yhteiskunnassamme, tarvitaan ”digitaalisia taitoja”. ySKILLS tutkii 1) vaikuttavia tekijöitäpäällänuorten digitaaliset taidot ja 2) vaikutuksetvondigitaaliset taidot heidän hyvinvointiinsa. Kolmen aallon pitkittäistutkimuksen empiirinen ydininstrumentti on tutkimus, jolla haastatellaan ja testataan N=6000 12-17-vuotiasta opiskelijaa kuudessa maassa (Saksa, Viro, Suomi, Italia, Puola, Portugali) aaltoittain.yskills.eu

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (2)

EKo-K.I.S.S- Ravitsemus ja kulutus: lapset ∙ vaikuttajat ∙ sosiaalinen media ∙ koulu.Mediadidaktiikan käsitteet ja opetus-oppimismenetelmät osaamisen kehittämiseen yliopistoopetuksessa aiheesta "arparuokavalion ja -kulutuksen siirto sosiaalisen median vaikuttajien kautta"

Kesto: 01.01.2020 - 06.30. 2022 Prof. Mag.aDR.sisäänInes Waldner (PHSt) ja Mag.aDR.sisäänSabine Klinger MA (Grazin yliopisto)

EKo.-K.I.S.S. Hankkeessa luodaan monivaiheisen tutkimussuunnitelman avulla syvällistä tietoa nykyisestä vaikuttajatiedosta nuorten elämän todellisuuksista koulutuksen kontekstissa. Perustutkimuksena tämän pitäisi johtaa nuorten digitaalisen todellisuuden parempaan ymmärtämiseen, minkä lisäksi tuloksista johdetaan sukupuolisensitiivisiä, risteäviä pedagogisia käsitteitä ja suosituksia kouluille yleensä ja kestävään ravitsemukseen ja kuluttajakasvatukseen erityisesti. opettajien osaamisen laajentamiseksi ja vahvistamiseksi. Tavoitteenamme on johtaa tutkimuksen tuloksista sukupuolisensitiivisiä, risteäviä pedagogisia käsitteitä ja toimintasuosituksia opettajien sosiaalisen median osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen toteuttaa PH Steiermark yhteistyössä Grazin yliopiston ja Steiermarkin ravitsemus- ja teknologiakeskuksen STERZin kanssa. Hanke kestää 1.1.2020 - 30.6. 2022 Prof. Mag.aDR.sisäänInes Waldner (PHSt) ja Mag.aDR.sisäänSabine Klinger MA (Grazin yliopisto) ja sitä rahoittaa Steiermarkin tulevaisuusrahasto.
Kotisivu:https://ekokiss.phst.at

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (3)

Syitä kodin ulkopuoliseen hoitoon (2020)
Arno Heimgartner, Reicher Hannelore, puheenjohtaja pastori Elena, Gspurning Waltraud

Tutkimusprojekti pyrkii systemaattisesti selvittämään kodin ulkopuolisen hoidon syitä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja viittaa kahteen Steiermarkin Graz-Umweltiin ja Liezeniin. Analyysi etenee kolmella teknisellä tasolla. Ensimmäisellä tasolla selvennetään määrittely- ja tilastollisia lähestymistapoja, toisella tasolla selvitetään kodin ulkopuolella olevien lasten ja nuorten alkuperäperheiden perheongelmat ja resurssit ja kolmannella tasolla analysoidaan piirin ominaispiirteitä mm. elinolojen ja ongelmien taustalla. Hankkeessa on tähän tarkoitukseen kuusi empiiristä moduulia. Ensimmäisessä moduulissa käsitellään piirin piirteitä olemassa olevista tutkimuksista ja päiväkotilasten vanhempien stressiä ja elinoloja mitataan kyselyn avulla. Toinen moduuli käsittelee kodin ulkopuolisen hoidon määritelmää ja tilastoja. Kolmannessa moduulissa alkuperäperheiden ongelmat ja resurssit koodataan tapausdokumentaation ruudukon avulla. Neljännessä moduulissa laadullisilla menetelmillä hankitaan eri ryhmien (mukaan lukien sosiaalityöntekijät, psykologit, lasten- ja nuortenhuollon työntekijät, omaishoitajat, vanhemmat, lapset ja nuoret) näkökulmia. Viides moduuli käsittelee paluuta lähtöperheeseen. Kuudennessa moduulissa tulokset validoidaan osana verkkokyselyä ja kahta ryhmäkeskustelua. Tutkimusprojektin toteuttamisen varmistavat kolme organisaatiomoduulia: koordinointi, soundboard, aloituskokous ja tulosten esittely. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä FH Joanneumin sosiaalityöosaston kanssa.

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (4)

Asuntoja KAIKILLE. Lainsäädäntöteatteri- ja maisematutkimushanke, jonka aiheena on kohtuuhintainen, tarpeisiin perustuva ja inhimillinen asuminen.

Miten Grazissa voi olla tulevaisuudessa edullista, inhimillistä ja tarpeisiin perustuvaa asuintilaa KAIKILLE? Miten asunnon perusoikeuden saatavuutta voidaan luoda ja helpottaa? Mitä Grazin politiikka voi vaikuttaa tähän?

Yli 550 henkilöä ja organisaatioiden edustajaa on tuonut osaamisensa InteriinTOIMIAmukana. Tuloksena on foorumiteatterinäytelmä ("WARE WOHNEN HUMAN RIGHTS") ja kattava projektiraportti. Se on suunnattu kaupungin, osavaltion ja liittohallituksen poliittisille johtajille, ja se sisältää lukuisia suosituksia ja ratkaisuehdotuksia kohtuuhintaiseen, inhimilliseen ja tarpeisiin perustuvaan asumiseen Grazissa ja Steiermarkissa, jotka saivat erityisen suuren hyväksynnän lainsäädäntöprosessin aikana. Hankkeen loppuvaiheessa hankkeen tuloksista keskustellaan poliittisten johtajien kanssa.

Projektinhallinta: Michael Wrentschur
Yhteistyöprojekti, vetäjä on InterTOIMIA, AB Sozialpädagogik yksi lukuisista hankekumppaneista.
Rahoittivat liittovaltion hallitus, osavaltio ja Grazin kaupunki.
Kesto: 1.1.2019 - 30.12.2022
https://www.interact-online.org/aktuell/wohnen-fuer-alle

digi@socialwork: Sosiaalipalvelut digitalisaation aikakaudella. Muokkaa aktiivisesti digitaalisia transformaatioprosesseja

Kesto: 1.6.2020 - 31.5.2022 Magin johdolla.aDR.sisäänSabine Klinger MA ja Mag.aDR.sisäänAndrea Mayr (kasvatustieteiden instituutti).

Digitaalisista teknologioista ja sosiaalisesta mediasta on tullut korvaamattomia työpaikoilla. Digitaaliset mediat, työkalut ja laitteet ovat jo laajasti käytössä myös sosiaalisten palvelujen tarjoajissa. Nämä avaavat uusia mahdollisuuksia asiakkaiden ja vastaanottajien hoidossa, tukemisessa ja hoidossa. Sisäinen viestintä ja yhteistyö muuttuvat merkittävästi digitaalisten teknologioiden myötä. Keskeiset kysymykset jäävät vastaamatta: Näkevätkö sosiaalipalvelujen työntekijät digitalisoinnin enemmän kirouksena vai siunauksena? Miten työntekijät voivat aktiivisesti muokata digitaalista muutosta yrityksessään? Siksi tässä osallistavassa ja käytäntölähtöisessä tutkimusprojektissa analysoidaan kvantitatiivisten ja laadullisten tutkimustulosten pohjalta operatiivisia digitalisaatioprosesseja koko Itävallassa ja aktiivisen osallistumisen mahdollisuuksia selvitetään yhdessä sosiaalipalveluyritysten työntekijöiden kanssa. Sosiaalipalveluhanke digitalisaation aikakaudella - auta aktiivisesti muokkaamaan digitaalisia muutosprosesseja! (digi@socialwork) toteuttaa Grazin yliopisto ja rahoittaaSteiermarkin työkamarirahoitettu.
Kotisivu:https://digital-at-socialwork.uni-graz.at/de/

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (5)

"FemTalks Forum" Teatteritoiminta ja digitaalinen tarinankerronta. Edistää sosiaalista osallisuutta ja muutoskertomuksia.

Tämä Erasmus+ -projekti, joka toteutetaan Grazissa yhteistyössä lukuisten organisaatioiden kanssa, pyrkii edistämään siirtolaisnaisten itsemääräämisoikeutta, itseedustamista, voimaannuttamista sekä kotoutumista ja osallistumista. Osallistavan teatterityön menetelmiä, mentorointiryhmiä ja digitaalista tarinankerrontaa käytetään pilottiprojekteissa viidessä Euroopan maassa. Näillä luovilla ja yhteisöllistä rakentamismenetelmillä tuetaan kansainvälisen taustan omaavia naisia ​​voittamaan esteet, konfliktit ja haasteet kotoutumisen ja osallistumisen (paremman) yhteydessä sekä kehittämään uusia toimintastrategioita. Lisäksi FemTalks Forum haluaa vauhdittaa yhteiskuntaa, mediaa ja politiikkaa voittaakseen olemassa olevia ennakkoluuloja, mielikuvia ja kertomuksia siirtolaisnaisista.

Grazin kahta pilottiprojektia hallinnoi InterTOIMIAtoteutettu yhdessä lukuisten projektikumppaneiden kanssa ja laajasti arvioitu.

Kesto: 10.1.2018 - 31.8.2021

Projektinhallinta: Michael Wrentschur
Yhteistyöprojekti, vetäjä on InterTOIMIA, AB Sozialpädagogik yksi lukuisista hankekumppaneista.
Rahoittaja EU, liittohallitus, osavaltio ja Grazin kaupunki.
https://femtalksforum.eu/
https://www.interact-online.org/aktuell/femtalks-forum

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (6)

EMPOWER-SE. Valtuutetaan seuraavan sukupolven sosiaalisen yrityksen tutkijoita.COST-toimi CA 16206

Projektinhallinta: Maria Anastasiadis
Kesto: 11.1.2017 – 30.11.2021

EMES-tutkimusverkoston johtaman Cost Actionin tavoitteena on edistää tietämystä ja kehittää näyttöön perustuvaa politiikkaa kestävän sosiaalisen yrityksen (SE) ekosysteemin edistämiseksi kaikkialla Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Siihen osallistuu tutkijoita ja SE-sidosryhmiä 38 kansallisuudesta käsittelemään seuraavia tärkeimpiä tutkimuskysymyksiä:

 • Mitkä ovat SE käsitteet ja mallit, joissa SE käytännöt ja politiikat sisällytetään kussakin kansallisessa/alueellisessa kontekstissa?
 • Mikä on niiden innovatiivinen panos vastaamaan uusiin sosiaalisiin ja ekologisiin tarpeisiin, jotka ovat keskeisiä kestävämpien yhteiskuntien kehittämisessä?
 • Mikä institutionaalinen kehitys voi tukea näiden erilaisten SE-mallien skaalaamista ja kestävyyttä?

Toimenpide on organisoitu joustavaan neljän vuoden työsuunnitelmaan neljän työryhmän ympärille, joista jokaisella on omat tehtävänsä ja suoritteet. Muita verkottumismekanismeja ovat konferenssit, kokoukset, seminaarit ja keskustelut; koulutuskoulut ja lyhytaikaiset tieteelliset tehtävät.
Linkki:http://www.empowerse.eu

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (7)

Koulun sosiaalityön vaikutukset 2015 - 2018
Auferbauer, Martin, Gspurning, Waltraud, Heimgartner, Arno, Lederer-Hutsteiner, Thomas, Mayr, Andrea yhteistyössä Hammerlin, Manfredin ja Taschenkin kanssa, Vera (2019)

Tämä Grazin yliopiston sosiaalikasvatuksen laitoksen ja x-samplen tekemä tutkimus käsittelee empiirisesti monimuotoista metodologista lähestymistapaa kysymykseen koulun sosiaalityön vaikutuksista Steiermarkissa. Tätä tarkoitusta varten kysyttiin satunnaisesta kouluotoksesta (n1 = 14; n2 = 11) eri koulutusalueille hajautettuja opiskelijoita (n1 = 847; n2 = 584), opettajia (n1 = 135) ja vanhempia (n1 = 595). standardoidulla tavalla, haastattelut alue- ja osastojen päälliköiden (n = 5) sekä koulujen sosiaalityöntekijöiden (n = 14) kanssa etnografisten paikan päällä käytyjen käyntien aikana, joiden puitteet myös arvioitiin, yksittäistapauksen dokumentointi apu mukana olevat oppilaitokset analysoitiin yhteenvetolomakkeella (n = 64), jonka avulla heterogeeninen dokumentaatio voitiin voittaa ja tietosuoja ylläpidettiin, palautelomakkeet täyttivät opiskelijat (n = 797) ja koulun sosiaalityöntekijät ryhmätoiminnasta (n = 47), hankittiin ja arvioitiin kuvaavat indikaattorit koulujen tapauksista opetusviraston tuella vuosina 2017 ja 2018 (n = 67), joiden perusteella tehtiin myös taloudellinen analyysi. Tulokset antavat yksityiskohtaisen kuvan koulusosiaalityön vaikutuksista Steiermarkissa ja yhdistävät sen periaatteisiin ja puitteisiin.

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (8)

Roska.kaupunki.kuolema. Korjaa kaupunki.
Projekti osana Grazin kulttuurivuotta 2020.

Projektinhallinta: Maria Anastasiadis
Kesto: 1.1.2020 – 31.12.2021

tulevaisuus on normaalia. Ja tulevaisuus on haave. Tulevaisuuden ajattelu on ihmisen aika-avaruusvakio. Ja tulevaisuuden ajatteleminen on luovaa toimintaa. Äänet kovenevat ja kovenevat ja vaativat tulevaisuutta "perusoikeutena". Mutta onko tulevaisuus ylipäätään vaarassa? Vai onko vain tuskallisen välttämätöntä sanoa hyvästit tietylle jatkuvuuden ajatukselle? garbage.city.death asettaa utopistisen kysymyksen siitä, voidaanko tulevaisuudesta tehdä jälleen vahva kaupunkiaan korjaamalla. Mikä on "hyvä kaupunki", kaupunki, jossa haluamme asua? Fantasia vai todellisuus? Mitä kaupungin ideoita haluamme säilyttää ja edistää? Missä on puute ja elottomuus? Mitä alueita on harkittava uudelleen pandemian seurauksena? Mitä tarvitaan avaamisen, kehittämisen tai puuttumisen kannalta? Mikä vaatii korjausta? "garbage.city.death" tutkii Grazia tällaisia ​​kysymyksiä pitkin. Musiikki, arkkitehtuuri, sosiologia, biologia, ääni, muuttoliike, sukupolvet, jäte ja turvallisuus muodostavat tämän monialaisen ja osallistavan tutkimuksen näkökulmia. Työpajojen ja kaupunkikävelyjen tulokset kootaan yhteen, niistä keskustellaan ja dokumentoidaan lopullisessa kaupunkikorjauskonferenssissa.
Linkki:
https://www.kulturjahr2020.at/projekte/garbage-city-death-eine-stadt-reparieren/https://m.facebook.com/garbagecitydeath?_rdr

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (9)

Päivitys sosiaalisten yritysten ja niiden ekosysteemien kartoitukseen Euroopassa: maaraportti Itävalta ja yhteenvetoraportti

Asiakas: Euroopan komissio (työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto)
Kokonaisjohto: Euricse ja EMES

Projektinhallinta: Maria Anastasiadis
Kesto: 12.1.2017 – 3.1.2020

Kaikkialla Euroopassa sosiaalisiksi yrityksiksi määritellyistä organisaatioista on tullut viime vuosikymmeninä yhä tärkeämpi yrittäjädynamiikka. Niiden nykyisen koon, laajuuden ja kehitysdynamiikan ymmärtäminen jää kuitenkin jäljelle niiden yleistymisestä ja niiden lisääntyvästä kiinnostuksesta poliittisten päättäjien, tutkijoiden ja toimijoiden keskuudessa. Tietoisena tästä puutteesta Euroopan komissio käynnisti kaksi kartoitustutkimusta jatkona vuonna 2011 antamaansa tiedonannolle Social Business Initiativesta (SBI). Uusimman päivityksen ”Sosiaaliset yritykset ja niiden ekosysteemit Euroopassa” ovat toteuttaneet Euricse ja EMES International Research Network vuosina 2018-2020 yhteistyössä kansallisten tutkijoiden kanssa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat 28 päivitettyä maaraporttia EU:n jäsenvaltioille, 7 perusmaaselostetta EaSI-ohjelmaan osallistuville naapurimaille (Albania, Islanti, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Norja, Serbia ja Turkki) sekä vertaileva synteesiraportti. . Päivitetty kartoitustutkimus kattaa (i) sosiaalisten yritysten syntymisen historiallisen taustan ja olosuhteet; ii) sosiaalisen yrityksen käsitteen ja nykyisen kansallisen politiikan ja oikeudellisen kehyksen kehitys; iii) sosiaalisen yrityksen toiminnan laajuus ja ominaispiirteet; iv) verkot ja keskinäiset tukimekanismit; v) tutkimus, koulutus ja taitojen kehittäminen; ja vi) sosiaalisten yritysten käytettävissä olevat resurssit. Tutkimus tarjoaa myös näkemyksiä sosiaalisen yrittäjyyden kehitystä rajoittavista tekijöistä, pohdintaa kansallisissa yhteyksissä tällä hetkellä käynnissä olevaa keskustelua sekä yleiskatsauksen mahdollisista kehityssuunnista. Toteutettiin sidosryhmien osallistamisstrategia, jonka tavoitteena oli saada oivalluksia ja analyyseja ekosysteemin eri toimijoilta, sekä perusteellinen katsaus sosiaalista yritystoimintaa koskeviin akateemiseen ja harmaan kirjallisuuteen sekä kansallisiin politiikka-asiakirjoihin.
Linkki:
https://emes.net/research-projects/social-enterprise/eu-mapping-mapping-study-on-social-enterprise-ecosystems-update-part-2/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=fi

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (10)

Graz 2040: Nuoret näyttelevät
Teatterityö.Tulevaisuuden laboratorio. Harjoittelulaboratorio

Mitä se tarkoittaisi, jos kestävän kehityksen tavoitteet (= YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta) toteutuisivat kokonaisvaltaisesti Grazin kaupungissa vuonna 2040?

Luovilla, luonnonkauniilla, osallistavilla ja laadullisilla menetelmillä nuoret aikuiset kehittävät maisemasuunnitelmia kaupungille. Yhteistutkimus keskittyy Grazin tulevaisuuden skenaarioihin radikaalisti sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kaupungin merkityksessä. Projektin aikana nuorten aikuisten lisäksi osaamisellaan tuovat mukanaan lukuisat hankekumppanit ja asiantuntijat tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, sosiaaliasioiden, ekologian jne. aloilta.

Projektinhallinta: Michael Wrentschur
Yhteistyöprojekti, vetäjä on InterTOIMIA, AB Sozialpädagogik yksi lukuisista hankekumppaneista.
Rahoittivat liittovaltion hallitus, osavaltio ja Grazin kaupunki.
Kesto: 1.1.2020 - 30.11.2021
https://www.kulturjahr2020.at/projekte/graz-2040-young-people-acting/


Polariteetit ja (e)jaetut tavoitteet: Digitaalisen median käytön vaikutukset ja mahdollisuudet Steiermarkin työntekijöiden ja työnantajien näkökulmasta / digi@work

Kesto: 1.6.2018 - 31.5.2020 johdolla Ass.-Prof.in Dr.in Romana Rauter ja Mag.aDR.sisäänSabine Klinger MA (Grazin yliopisto)

Video projektista: Tässä FH JOANNEUM videossa esitellään digi@work-projekti ja tärkeimmät tulokset:www.youtube.com/watch

Osana tätä tutkimusprojektia suoritettiin kyselyjä Steiermarkin yrityksissä ja organisaatioissa, jotka perustuivat voittoa tavoittelemattomiin ja voittoa tavoitteleviin organisaatioihin. Muun muassa kartoitettiin, mitä digitaalisia teknologioita käytetään, miksi niitä käytetään ja mitä hyötyä niistä on yrityksille, mitkä näkökohdat estävät käyttöönottoa, miten näiden teknologioiden osaamista ja hyväksyntää arvioidaan työntekijöiden keskuudessa ja mitä toiminnallisia muutoksia niiden käyttö aiheuttaa. voidaan havaita. Projekti toteutettiin 1.6.2018-31.5.2020 Ass.-Prof.in Dr.in Romana Rauterin ja Mag.aDR.sisäänSabine Klinger MA (Grazin yliopisto) ja rahoittaja Steiermarkin osavaltion tiede- ja tutkimusosasto. Tämä on tutkimusyhteistyö Grazin Karl-Franzensin yliopiston (systeemitieteet, innovaatiot ja kestävän kehityksen tutkimus & kasvatustieteen instituutti) välillä; FH JOANNEUM Graz (median ja suunnittelun sekä sovelletun tietojenkäsittelytieteen laitokset), Know-Center GmbH ja AK-Styria.
Kotisivu:https://digital-at-work.uni-graz.at/de/veroeffentlichungen/

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (11)

Elämäkerrat ja vapaaehtoistyö
Heimgartner, Arno; Rahoitus, Ines yhteistyössä Susanne Alterin, Waltraud Gspurningin, Joachim Vogt Isaksenin, Piotr Salustowiczin, Silvan Zingerlen ja Valentina Zingerlen kanssa (2017)

Vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten elämäkertojen tutkiminen on pohjimmiltaan laadullista. Elämäkerralliset haastattelut hankitaan ja analysoidaan 50 vapaaehtoiselta. 20 asiantuntijan haastattelut lisäävät diskursiivista sisältöä. Elämäkerrallinen sisältö alkaa kokeellisella lähestymistavalla vapaaehtoistyöhön, selittää, mitä merkitystä haastateltavat näkevät omassa vapaaehtoistyössään ja kommentoi koettua yhteistoimintaa. Lähestymistavana vapaaehtoistyön performatiivisuuteen kokemukset valitaan lyhyiksi kertomuksiksi. Sen jälkeen keskustellaan vapaaehtoistyön edellyttämistä resursseista ja taidoista. Erityisesti taitoja ei tule ajatella staattisina suureina, vaan niitä muotoillaan ja kehitetään vapaaehtoisen sitoutumisen ja siihen liittyvän jatkokoulutuksen kautta. Siksi myös havaitut oppimismenestykset on lueteltu erikseen, mikä lisää arvoa vapaaehtoiseen sitoutumiseen. Arvo voidaan johtaa myös suorista kokemuksista vastaanottajien kanssa. On muistettava, että klassinen skeema toimija - asiakas ei aina ole voimassa. Yhteistoiminta vapaaehtoisessa sitoutumisessa pyrkii toisinaan horisontaalisiin rakenteisiin. Myös vapaaehtoistyön subjektiivisesti tulkittuja vaikutuksia käsitellään. Nämä liittyvät oleellisesti rekonstruoituihin muutoksiin omassa persoonassa. Vapaaehtoisen sitoutumisen ja perheen, palkkatyön ja epävirallisen sitoutumisen yhteyksiä tarjotaan rakentavilla ja kriittisillä näkökulmilla. Syväanalyysit viittaavat iän ja sukupuolen eroluokkiin. Muuttoliikkeen tausta on tärkeä analyysiulottuvuus. Toisen elämän kontekstin avautuu palkallinen työttömyys. Tässäkin on tärkeää määritellä vapaaehtoistyön rooli ja hyödyntää sen mahdollisuuksia. Kehitysvammaisia ​​varten on tehtävä rakenteellisia valmisteluja, jotta he voivat toimia vapaaehtoistyönä. Tämä pitäisi olla itsestäänselvyys yhteiskunnassa. Kysymys tuen resursseista nousee esille erityisesti kognitiivisia vammoja ja siten erityistarpeita omaaville, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä. Kaikilla näillä alueilla vapaaehtoistyön kaksoistehtävä on tunnistettavissa: toisaalta siinä on kyse palveluista ihmisille, toisaalta osallistavan yhteiskuntaan osallistumisen kannalta on kyse kaikkien ihmisten palveluista, jotka vapaaehtoisena. Tulevaisuudessa haastatellut ihmiset tekivät myös ehdotuksia osallistumatta jättämisen vähentämiseksi. Organisaatiorakenteiden luonnoksessa vapaaehtoistyön osa-alueet nimetään yksilöllisesti ja viitataan lyhyesti yritysten vapaaehtoistyöhön ja koulutusvapaaehtoistoimintaan (kouluprojektit). Lopuksi annetaan tilaa suhteelle valtioon ja kerrotaan julkiselle sektorille haastatteluissa esitetyt huolenaiheet. Eurooppalaiset muotokuvat liittyvät Saksaan, Sveitsiin, Alankomaihin, Ranskaan, Italiaan, Espanjaan, Unkariin, Isoon-Britanniaan, Puolaan ja Norjaan. Maiden erityispiirteiden ja havaitun kehityksen pitäisi tukea jatkokeskusteluja ja -tutkimusta Itävallassa.

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (12)

"The Profiler": Nuorten mediataidot

Rahoittaja Itävallan liittovaltion tiede- ja tutkimusministeriön puitteissaKimaltelevaa tiedettä.

Kesto:2013-2016
Hankkeen koordinointi:Martin Kampel, TU Wien
Projektinhallinta Grazin yliopisto:Natalia Waechter

"The Profiler" asettuu jännitteen alueelle nopeasti kasvavan verkkokuvatulvan, "digitaalisen alkuperäisen" sukupolven luonnollisen median käytön sekä mahdollisuuksien, riskien ja vastuun puutteen välillä käsiteltäessä henkilökohtaisia ​​kuvia verkossa. Internet, sekä nykyisten verkkotrendien pimeät puolet ja seuraukset N=1000 opiskelijalta (10-18v) Wienissä kysyttiin digitaalisen median käytöstä ja mediataidoista kvantitatiivisesti ja laadullisesti osallistavaa tutkimusta käyttäen. Tutkimustulokset yhdistettiin Tietojenkäsittelytieteen innovaatioilla ja käytännön havainnollistamiseksi digitaalisten kuvien nykyisestä linkityksestä ja tietokoneella analysoitavuudesta kehitettiin "Profiler"-työkalu, joka saatettiin koulujen käyttöön.cvl.tuwien.ac.at/project/the-profiler/

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (13)

Avoin nuorisotyö Itävallassa
Gspurning, Waltraud ja Heimgartner, Arno yhdessä Alterin, Susanne, Bugram, Christina, Armenig, Ines, Josic, Matea, Klinger, Sabine, Reicher, Hannelore, Stigler, Valentin ja Zingerle, Valentina kanssa (2016)

Tämä moniulotteinen tutkimus hyödyntää empiirisen tutkimuksen kuvailevaa, arvioivaa ja suunnittelupotentiaalia edistämään avointa lapsi- ja nuorisotyötä. Avoimen lapsi- ja nuorisotyön nykytilannetta esitellään ja analysoidaan. Se sisältää analyyseja avoimen nuorisotyön tehtävistä, nimityksistä, konsepteista, tarjouksista ja menetelmistä, verkostoitumisesta ja huoneista. Lisäksi esitetään luonnehdinta kävijöistä, käsitellään heidän aiheitaan ja analysoidaan avoimen nuorisotyön vaikutuksia. Erityisesti määritellään, miten koulutustilanne tulisi tulevaisuudessa suunnitella Itävallan kontekstissa. Lisäksi lapsi- ja nuorisotyön suuntauksia ja kehitystä Euroopassa siivotaan ja linkitetään nuorisopoliittisiin tehtäviin. Tältä pohjalta tulee panostaa avoimen lapsi- ja nuorisotyön tulevaisuuden suunnitteluun.

Tutkimushankkeet - Koulutusinstituutti (14)

"Arabien siirtymät": poliittiset ja sosiaaliset muutokset arabimaailmassa

Euroopan komission rahoittama puiteohjelmassa 6

Kesto:2013-2016
Hankkeen koordinointi:Christian Haerpfer, Aberdeenin yliopisto
Projektinhallinta Grazin yliopisto:Natalia Waechter

Arab Transitions tutkii arabikevääseen liittyviä sosiaalisia ja poliittisia muutoksia ja vakautta. Tätä tarkoitusta varten seitsemän Lähi-idän maan (Egypti, Algeria, Irak, Jordania, Libya, Marokko, Tunisia) väestöä tutkittiin kvantitatiivisesti heidän sosiaalisista ja poliittisista asenteistaan ​​ja arvoistaan ​​sekä heidän poliittisesta käyttäytymisestään ja mediasta. käyttäytyminen (N=9800). Yliopistoa kiinnostaa erityisesti sosiaalisen median vaikutus poliittiseen osallistumiseen sukupolvien vertailussa.

Ottaa yhteyttä

LINJA

Merangasse 70/2 A-8010 Graz

Univ.-Prof. DR. Arno Heimgartner Puhelin:+43 (0) 316 380 - 2556
Sähköposti:arno.heimgartner@uni-graz.at

Ottaa yhteyttä

Sihteeristö

Merangasse 70/2 A-8010 Graz

Anneliese Kysymys Puhelin:+43 (0) 316 380 - 2541
Sähköposti:anneliese.pirs@uni-graz.at

ma-to klo 10-12
ke 1.30-15.00

 • Instituutin henkilökunta
 • Yleisen pedagogiikan laitos
 • Työalue Empiirinen oppimismaailman tutkimus ja yliopistodidaktiikka
 • Sosiaalipedagogian työalue
  • sosiaalipedagogiikka
  • Tiimi
  • Opettaa
  • Tutkimus
  • tutkimusprojekteja
  • julkaisuja
  • pro gradu -tutkielmat
  • väitöskirjat
  • tutkimussuuntautunut käytäntö
  • Kansainvälinen/Erasmus
  • yhteistyöt
  • Tapahtumat (arkisto)
 • Työalue aikuis- ja jatkokoulutus
 • Työalue Muuttoliike - Monimuotoisuus - Koulutus

Hyödyllinen

Tietoja instituutista
Instituutin tutkimusfokus
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 21/08/2023

Views: 6336

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.